Hajaasustuse programm

Hajaasustuse programmi taotlusvoorud on 2018. aastal avatud:

 • Lääne-Virumaal 09.04 – 11.06
 • Harjumaal 09.04 – 11.06
 • Põlvamaal 09.04 – 11.06
 • Pärnumaal 09.04 – 11.06
 • Tartumaal 09.04 – 11.06
 • Hiiumaal 09.04 – 11.06
 • Ida-Virumaal 09.04 – 11.06
 • Viljandimaal 09.04 – 11.06
 • Valgamaal 09.04 – 11.06
 • Jõgevamaal 09.04 – 11.06
 • Raplamaal 09.04 – 11.06
 • Saaremaal 09.04 – 11.06
 • Läänemaal 09.04 – 11.06
 • Võrumaal 09.04 – 11.06
 • Järvamaa 09.04 – 11.06
KÜSI LISAINFOT

EASi hajaasustuse veeprogrammi kaudu rahastatud toetuse abil on võimalik välja ehitada veevärk ja kanalisatsioon. Projektide teostumisse panustavad võrdselt nii riik, kohalik omavalitsus kui taotleja. Programmi rahastab Eesti riik.
Maksimaalne toetus
6500 EUR

66,67%

Toetuse osakaal projekti maksumusest on maksimaalselt 66,67%

Omafinantseering vähemalt 33,33%

Toetatavad tegevused

 • majapidamises joogivee kättesaadavuse tagamine,
 • elamu heitvee nõuetekohase kanaliseerimist tagava süsteemi rajamine,
 • aastaringselt ligipääsetava juurdepääsutee rajamine,
 • leibkonna vajadustele vastava autonoomse elektrisüsteemi rajamine (tingimusel, et majapidamine ei ole liitunud elektrivõrguga).

Tingimused

 • Taotleja alaline elukoht on taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist hajaasustusega maapiirkonnas asuv majapidamine.
 • Taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse.
 • Taotlejal ei tohi olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.
 • Projektil võib olla ka kaastaotleja(id). Kaastaotlejale kehtivad samad tingimused, mis taotlejalegi.
 • Taotluse esitamise päeval peab eelmise toetuse kasutamise aruanne olema kohaliku omavalitsuse poolt kinnitatud.
 • Projekti ajalise kestuse arvestus algab toetuslepingu sõlmimisest ning projekti elluviimine peab olema lõppenud 31.oktoobriks 2019.
 • Toetust on võimalik taotleda kohalikust omavalitsusest, kes pakuvad taotlejale ka vajalikku informatsiooni meetme tingimuste kohta.

Loe lähemalt:

eas